Zabawki Nina


Przetarg na przygotowanie planu rozwoju eksportu na lata 2007 - 2013

2013-03-28

                                                                                                                                  

Trzciniec, 28.03.2013

 

P.W. „NINA” A. Jakubowski Sp.J.

Trzciniec ul. Jemiołowa 13

86-005 Białe Błota

nina@nina.pol.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu:

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy P.W. „NINA”

 

Termin realizacji projektu:

05.04.2013 – 04.09.2013

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

 • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

 • opis celów i strategii eksportowej;

 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 19, poz. 103)

 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
  do zrealizowania opracowanej strategii

 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej

 

Termin ważności oferty: 04.09.2013

Termin składania ofert do dnia: 04.04.2013.

 

Prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy: nina@nina.pol.pl lub faksem 0525828383 lub listem poleconym na adres: P.W. „NINA” A. Jakubowski Sp.J.

Trzciniec ul. Jemiołowa 13; 86-005 Białe Błota

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.nina.pol.pl oraz w siedzibie firmy.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena: maksymalnie można uzyskać 10 punktów

- koszt przygotowania PRE do 12.500,00 PLN netto – 10 pkt.

- koszt przygotowania PRE powyżej 12.500,00 PLN netto – 0 pkt.

 

 1. Termin realizacji: maksymalnie można uzyskać 10 punktów

- realizacja do 15 dni roboczych – 10 pkt.

- realizacja powyżej 15 dni roboczych – 0 pkt.

 

 1. Doświadczenie: maksymalnie można uzyskać 40 punktów

- sporządzenie powyżej 150 Planów rozwoju eksportu – 40 pkt.

- sporządzenie od 100 do 149 Planów rozwoju eksportu – 25 pkt.

- sporządzenie od 50 do 100 Planów rozwoju eksportu – 10 pkt.

- sporządzenie poniżej 50 Planów rozwoju eksportu – 0 pkt.

 

 1. Możliwość zapłaty za Plan rozwoju eksportu po zatwierdzeniu przez RIF: maksymalnie można uzyskać 30 punktów

- istnieje możliwość zapłaty za PRE po zatwierdzeniu PRE przez RIF – 30 pkt.

- nie istnieje możliwość zapłaty za PRE po zatwierdzeniu PRE przez RIF – 0 pkt.

 

 1. Klauzula o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF: maksymalnie można uzyskać 10 punktów

- jest klauzula o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF – 10 pkt.

- nie ma klauzuli o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF – 0 pkt.

*Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.